PREDTÝM. A DNES...

MENÍME HVIEZDOSLAVOV K LEPŠIEMU...

          Pod vedením súčasného starostu Mareka Lackoviča a jeho tímu sa Hviezdoslavov posúva míľovými krokmi vpred. Berúc do úvahy výsledky práce, poprieť to nemôže naozaj nik. Na výsledkoch tejto práce vidieť, že každý deň sa dá urobiť niečo, čo Hviezdoslavčankám a Hviezdoslavčanom zlepšuje život. Od najväčších vecí až po najmenšie drobnosti...

          Team Hviezdoslavov sa zaväzuje:
 1. plynulo nadviazať na prácu súčasného poslaneckého zboru
 2. kontinuálne pokračovať v začatej práci a všetkých projektoch, a zároveň
 3. deklarovať plnú podporu jestvujúcemu schválenému Investičnému plánu projektov.

Hviezdoslavov si nemôže dovoliť

po VOĽBÁCH opäť začať odznova...          Obecné zastupiteľstvo v r. 2018-2022 prijalo stovky prospešných uznesení pre celý Hviezdoslavov. Chceme, aby kontinuita práce a garancia rozumného rozvoja obce bola zachovaná, aj preto je najužšie jadro mimoriadne aktívnych poslancov práve v Teame Hviezdoslavov a chce pokračovať ďalej - dokončiť všetko dobré, čo sme pred pár rokmi začali...

          

Nechceme sľubovať nemožné, 

nechceme sľubovať nereálne...


         
          Odpis práce za r. 2021 hovorí jasne o tom, akým smerom sa uberáme. Čo sme stihli za ostatných  365 dní?
 • rozšíriť obecnú MŠ do novej CZŠ Hviezdoslavov od šk. r. 2021/22 o 3 triedy a vyše 40 detí,
 • udeliť súhlas a poskytnúť súčinnosť so zaradením Súkromnej materskej školy (SMŠ) „Lovely Stars“ a jej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR už k 1.9.2021,
 • udeliť súhlas a poskytnúť mimoriadne úzku súčinnosť so zaradením Cirkevnej ZŠ sv. Martina a výdajnej školskej jedálne pri CZŠ, Cirkevnej ZUŠ sv. Martina a Školského klubu detí do siete škôl a školských zariadení SR k 1.9.2021,
 • vypracovať Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 6/2021, čoho výsledkom bude na jar '22 napr. i prekategorizovanie lokality "Šibenička" na plochy športu a rekreácie, zakreslenie nových kruhových objazdov v Podháji a Záhradách, ako i avizovaných cyklotrás a pod.,
 • predložiť žiadosti o poskytnutie NFP za účelom realizácie projektu „Športový areál Bez bariér“, v rámci výzvy Fondu na podporu športu, program „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, kde sme boli úspešní a získali 50%-tné spolufinancovanie projektu,
 • zmluvu s Alza.sk, s. r. o., vďaka ktorej u nás pribudlo vôbec 1. výdajné miesto AlzaBox,
 • prípravu projektu okružnej križovatky v Podháji, spočívajúci vo vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierske práce potrebné pre získanie nevyhnutných povolení,
 • výstavbu interaktívno-náučného chodníka pre peších okolo rybníka v Podháji, ktorý v týchto dňoch dokončujeme,
 • zmluvu o spolupráci a urbanistickú štúdiu "Pri parku Hviezdoslavov", vďaka ktorej v bezprostrednej blízkosti Záhrad vyrastie ďalšia, nová, obecná škôlka a ďalšia obchodná zóna s novým a významným potravinárom,
 • zámer projektu veľkej obnovy pôvodnej, resp. "starej" budovy MŠ Hviezdoslavov, ktorý bol úspešne zrealizovaný v lete 2021,
 • zámer projektu veľkej obnovy obecného úradu, ktorý sme úspešne zrealizovali na jeseň 2021,
 • Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2021, čím sa schválil Prevádzkový poriadok pohrebiska obce,
 • zmluvu o dielo so ŠPORTFINAL, s. r. o., vďaka čomu sme úspešne zrealizovali Športový areál Bez bariér na jeseň 2021,
 • zámer realizácie Voľnočasového areálu Šibenička, ktorého tzv. "nultú" fázu sme spustili v lete 2021 a "prvú" fázu spúšťame v lete 2022,
 • VZN č. 2/2021 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení, kde zriaďovateľom nie je obec,
 • zámer výstavby ďalšej, tentokrát obecnej, základnej školy, v lokalite Letorosty (Podháj), čoho výsledkom bola dokumentácia pre stavebné povolenie, úspešný nákup pozemkov a prípravné práce, ktorých cieľom je realizácia projektu v r. 2022,
 • zámer vypracovania proj. dokumentácie pre realizáciu stavby "Hviezdoslavov - vodovod a kanalizácia", pričom práve v týchto dňoch čakáme na vydanie stavebného povolenia a verejné obstarávanie, ktorého cieľom je realizácia projektu v r. 2022,
 • zmluvu o jednorazovej refundácii časti nákladov s Bratislavskou arcidiecézou, vďaka ktorej sme poskytli financie vo výške 35.000,00 EUR novej CZŠ sv. Martina,
 • kúpne zmluvy s FINECONNECTION, s. r. o. a LETOROSTY, s. r. o., čím sme získali 7.453 m2 pozemkov pre našu pripravovanú ZŠ P. O. Hviezdoslava spomínanú vyššie,
 • ver. obstarávanie na poskytovanie služieb na zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,
 • zmluvu s Euronet Services Slovakia, s. r. o., vďaka ktorej nám pribudol vôbec 1. bankomat dostupný 24 hod. 7 dní v týždni,
 • zmluvu o poskytovaní služieb s Global Gastro, s. r. o., predmetom ktorej je školské stravovanie detí MŠ Hviezdoslavov,
 • zmluvu o poskytovaní služieb s flexiON, s. r. o., predmetom ktorej je poradenstvo v oblasti projektového riadenia a monitorovania dotácií pre našu samosprávu,
 • zámer opravy ulíc Kríková, Rybničná a sanácia výtlkov v obci, ktorá sa začal realizovať na jeseň 2021 a skončí na jar 2022,
 • memorandum o vzájomnej spolupráci, predmetom ktorého je nájomná zmluva, vďaka ktorej zrealizujeme obecnú pláž na štrkoviskách na celkovej výmere 4.678 m2,
 • predložiť Žiadosti o NFP pre projekt „Zlepšenie úrovne hygienických štandardov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Kultúrnom dome (KD)“, v rámci Integrovaného reg. operačného programu (IROP), ktorou chceme v r. 2022 úplne zrekonštruovať interiér KD,
 • zmluvu o dielo so SMM, s. r. o., vďaka ktorej plánujeme realizovať "Vodozádržný park Hviezdoslavov",
 • prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 192.549,09 EUR za r. 2020,
 • zmluvu o spolupráci s HB living, s. r. o., predmetom ktorej je dobudovanie polyfunkcie, námestia a parku vo Hviezdnom bývaní a záväzok spoločnosti HB living, s. r. o. predať pozemky pod parkom a park obci,
 • kúpnu zmluvu s XL four, s. r. o., vďaka čomu sme do svojho vlastníctva získali chodník pre peších Hviezdne bývanie - Záhrady,
 • úspešnú Výročnú správu obce a vykonaný nezávislý kontrolný audit obce za r. 2020,
 • Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2018 o určení názvov ulíc a iných ver. priestranstiev, čím sme zaktualizovali súčasnú situáciu s uličným systémom v obci,
 • zámer dostavby centra obce v lokalite "Pažiť", ktorý bude hotový na jar 2022, aby sme k novovybudovaného Športovému areálu Bez bariér dobudovali prístup a takisto parkovacie plochy, ver. osvetlenie, chodník a ďalšie súčasti nového centra obce,
 • vyrovnaný rozpočet na r. 2022, pričom sa 1. raz v histórii obce dostávame nad hranicu dvoch miliónov eur,
 • zmluvu o dielo s Cykloprojekt, s. r. o., ktorá rieši dokumentáciu pre stavebné povolenie na avizovaný a dlhoočakávaný projekt cyklotrás,
 • Investičný plán projektov obce na r. 2022, vďaka čomu dnes presne vieme, čo a v akom poradí ideme nasledujúce roky budovať, zveľaďovať, rekonštruovať a modernizovať,
 • neprípustnosť ďalšej výstavby stavieb – žúmp – v našom katastri, a to ani ako formu dočasného riešenia, s okamžitou platnosťou pre všetky rozvojové plochy (RP) určené na novú výstavbu nachádzajúce sa v platnom ÚPN obce.

 

Skutočnosťou sú u nás za r. 2021, 

napriek pandémii, 

naozaj VEĽKÉ veci, ako NAPRÍKLAD:


 • rozšírená MŠ Hviezdoslavov do CZŠ sv. Martina o 3 triedy a vyše 40 detí, čím sme sa dostali z 37 detí v r. 2018 na takmer 160 detí v r. 2021,
 • nová, špičková, dlhoočakávaná základná škola a základná umelecká škola v lokalite "Pažiť", vďaka intenzívnej a mimoriadnej spolupráci a súčinnosti s Rímskokatolíckou cirkvou, ktorú v krátkodobom horizonte čaká dobudovanie pavilónu B, resp. telocvične,
 • úspešne zrealizovaný náročný projekt "Obnova pôvodnej budovy MŠ Hviezdoslavov",
 • úspešne zrealizovaný projekt "Obnova Obecného úradu" spolu s 12-metrovou veľkoformátovou maľbou,
 • úspešne zrealizovaný "Športový areál Bez bariér" s 50%-tným financovaním od Fondu na podporu športu,
 • realizácia projektu "Chodník pre peších - časť Podháj", vďaka čomu významne zokruhujeme okolie rybníka,
 • nová, hotová proj. dokumentácia pre územné rozhodnutie na projekt novej okružnej križovatky Hviezdoslavov - Miloslavov - Štvrtok n. O., ku ktorej momentálne prebieha inž. činnosť,
 • nová, certifikovaná, úspešne zrealizovaná "Work-out & fitness zóna" vo Hviezdnom bývaní,
 • zisk a úspešné zavkladovanie 7.453 m2 pozemkov pre našu avizovanú ZŠ v lokalite "Letorosty" (Podháj),
 • nájom 4.678 m2 pozemkov pre vytvorenie avizovanej obecnej pláže na štrkoviskách,
 • zmluvná dohoda s novými majiteľmi Hviezdneho bývania, v ktorej je garantované dobudovanie polyfunkcie, námestia a parku do 24 mesiacov,
 • 1. ulica využívajúca čisto solárnu energiu na ver. osvetlenie - Stromová ul.,
 • oficiálne otvorenie 1. etapy Areálu Senecká (nový supermarket) a vydanie stavebných povolení pre obchodné galérie "U" a "L", ktoré budú realizované v r. 2022,
 • iniciatíva #1000STROMOV, ktorou sme spustili masívnu výsadbu drevín v našej novej lesnej škôlke na Šibeničke, kde už bolo vysadených prvých 600 líp a javorov; taktiež výsadba alejí vo Hviezdnom bývaní vďaka súkromnému kapitálu, výsadba pagaštanovej aleje opäť na Šibeničke či výsadba vzrastlých platanov pri novom Športovom areáli Bez bariér,
 • úspešné zahájenie stavebného konania pre projekt dobudovania kanalizácie a vodovodu v celom Hviezdoslavove, ktoré chceme realizovať v r. 2022,
 • "STOPka" ďalšej masívnej výstavby v obci, ktorá dnes nemá územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie,
 • nová, bezpečná odstavná spevnená plocha pre motorové vozidlá pri žel. zastávke,
 • dlhoočakávané, oficiálne spustenie, resp. zavedenie uličného systému v našej obci.

 

...ale aj DROBNÉ RADOSTI ako:


 • bezplatná verejná Wi-Fi sieť na všetkých ver. priestranstvách v obci,
 • postupne dopĺňaný kamerový systém v rôznych častiach našej obce,
 • oslava 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava na našej novembrovej slávnosti,
 • posilnenie el. distribučnej sústavy hlavne v starej časti obce (nová trafostanica, kabeláž a pod.),
 • posilnenie el. distribučnej sústavy v blízkosti Areálu Senecká (nová trafostanica, kabeláž a pod.),
 • jarná revitalizácia vodorovného i zvislého dopravného značenia všade tam, kde to bolo potrebné,
 • úspešné sčítanie obyvateľstva, možnosť asistovaného sčítania, stacionárneho asistenta a pod.,
 • ocenenie "Otvorená samospráva 2021", čím sme potvrdili svoje smerovanie už 3. rok po sebe,
 • možnosť platiť kartou, čím je náš Úrad stále jedným z mála v okolí, kde nepotrebujete pri sebe hotovosť,
 • fungujúca "Zelená linka" obce, ktorá už od r. 2020 funguje každý deň a ktorej cieľom je čistejší Hviezdoslavov,
 • #HviezdneLeto2021 v našej komunitnej "Šibeničke", resp. jeho "nultá" fáza, čím sa otvoril areál verejnosti,
 • pravidelné nahrávanie zasadnutí zastupiteľstva a ich transparentné zverejňovanie na YouTube,
 • pravidelné živé vysielania starostu na soc. sieti a série živých diskusií s obyvateľmi "Starosta v teréne",
 • rozvoz vitamínov, respirátorov našim seniorom priamo domov, všetkým testovaným počas plošných testovaní,
 • funkčná, bezpečná, moderná cykloklietka pri žel. zastávke,
 • stretnutia členov našej novozaloženej Jednoty dôchodcov,
 • pokračovanie organizovaných futbalových tréningov, v rámci ARC Sport Hviezdoslavov, pod vedením kouča Rada Noska,
 • mimoriadne úspešné darovania krvi pod záštitou nášho miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Hviezdoslavov a predsedníčky Veroniky Kodayovej,
 • tisícky eur, v rámci nášho jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa, zal. pre občanov s trvalým pobytom ako benefit,
 • séria úspešne zorganizovaných plošných testovaní na Covid-19 a tisícky pretestovaných ľudí,
 • spustenie zberu kuchynského odpadu z domácností prakticky vo všetkých častiach našej obce,
 • nové možnosti ukladania veľkoobjemného, stavebného odpadu vo zmluvnom zbernom dvore,
 • nové kontajnery na elektroodpad či batérie,
 • objednávka proj. dokumentácie na rekonštrukciu / odvodnenie a dobudovanie krajníc na chodníku na Hlavnej ul.,
 • nová, pestrá kvetinová výsadba v Parku P. O. H. s mobiliárom a vyvýšenými záhonmi,
 • pokračovanie bezplatných SMS notifikácií a e-mail newslettra pre našich obyvateľov,
 • a pod..